20/11/2023

1.4 Wzornictwo w MŚP Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

termin: 05.2024 r. do 07.2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 50 mln EURO.

Dla kogo /Wnioskodawcy: 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

 Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

• koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,

• nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

• nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

• koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,

• koszty usług szkoleniowych,

• koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

 Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Wsparcie obejmie:

1) komponent doradczy, realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej,

2) komponent wdrożeniowy, który dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem projektanta, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

 Koszty kwalifikowalne:

1) koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

2) koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej

3) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

4) nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

5) koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych nabycia środków trwałych,

6) koszty usług szkoleniowych,

7) koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki w jednej z form, o których mowa § 5 ust. 3 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek,

z zastrzeżeniem, że ust. 1) i 2) są obligatoryjne do realizacji projektu.

 FINANSE:

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej wynosi 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

 Dofinansowanie w zależności od kosztów:

-inwestycje max 70 %

-usługi doradcze 50 %

-pomocą de minimis - dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki, wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;

 Działania z wykorzystaniem procesów projektowania wzorniczego w oparciu o strategię wzorniczą, muszą być prowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant. Wymaganie to powinno stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi lub usług.

 Projektant, o którym mowa w ust. 12 i 14, powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) lub mieć doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: mieć w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia wyrobu lub minimum 3 projekty usług, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia usługi.

 

Posiedzenia Panelu KOP- ze strony wnioskodawcy maksymalnie 4 przedstawicieli wnioskodawcy, którzy powinni mieć pełną wiedzę o ocenianym projekcie i być upoważnieni do reprezentacji wnioskodawcy podczas Panelu KOP.

Panel KOP odbywa się w formie wideokonferencji.

 Więcej: na stronie konkursu

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin