20/11/2023

Działanie 1.1 Ścieżka SMART (PARP)

projekty badawczo-rozwojowe termin składania wniosków 06.2024 r. - 10.2024 r.

Cel działania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R

Sprawdzimy, czy występująca w projekcie innowacja na poziomie minimum krajowym jest efektem zakupionych wyników prac B+R, przeprowadzonych przez wnioskodawcę poza projektem albo planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy badawczej modułu Infrastruktura B+R albo planowanych do przeprowadzenia w module B+R. Kryterium jest oceniane w oparciu o jeden z 3 modułów: B+R, Wdrożenie innowacji, Infrastruktura B+R. W przypadku, gdy w projekcie występuje więcej niż jedna innowacja, za którą możliwe jest przyznanie punktów zgodnie z opisem kryterium, projekt otrzyma punkty za innowację najwyżej punktowaną (punkty w ramach kryterium nie sumują się).
ZASADY OCENY: projekt może uzyskać 0 albo 1 albo 2 albo 3 albo 12 punktów, przy czym:
✓ 1 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem zakupionych wyników prac B+R,
✓ 2 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R poza projektem,
✓ 3 pkt - w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem prac B+R planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy badawczej w module Infrastruktura B+R,
✓ 12 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R.

Modułowość
Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:
•    prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
•    wdrożenie wyników prac B+R,
•    rozbudowę infrastruktury badawczej,
•    transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
•    oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

MODUŁY OBLIGATORYJNE 1 i/lub 2

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.
1) Moduł B+R (musi być wdrożony w ciągu 4 lat od zakończenia modułu), może być to sprzedaż licencji lub do własnej produkcji.
Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część. 
- nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
- nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).
Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module wdrożenie innowacji lub poza projektem.

CEL: przedmiotem modułu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej - innowacyjnego rozwiązania tj.:
Możesz przeznaczyć dofinansowanie na:
•    wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
•    zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
•    koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
•    koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
•    nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
•    koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
•    koszty pośrednie (ogólne). 
W przypadku gdy projekt przewiduje realizację więcej niż jednego modułu oprócz modułu B+R, koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie na: 
•     80% wydatków dotyczących badań przemysłowych,
•     60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

2) Moduł wdrożenie innowacji
Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.
CEL: Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R  zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:
•    nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
•    nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym),
które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe obecne na rynku.
Możesz przeznaczyć dofinansowanie na:
•    zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
•    zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
•    nabycie robót i materiałów budowlanych,
•    nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
•    zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
•    zakup usług doradczych,
•    koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:
•    70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),
•    50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
•    100% wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:
•    budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
•    promocją produktów na rynkach zagranicznych,
•    ochroną własności przemysłowej,
•    podnoszeniem kompetencji kadr,
•    zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin