12/06/2023

Kredyt ekologiczny FENG

nabór od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 mln EURO

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu ekologicznego zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK lub promesy kredytu ekologicznego wystawionej na wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK. Promesa premii ekologicznej lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Z dokumentu audytu i wniosku o dofinansowanie musi wynikać, że inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

 • Czy inwestycja może obejmować jedynie termomodernizację budynku?
  Tak, termomodernizacja może stanowić jedyny element projektu jeżeli rekomendacja w tym zakresie wynika z Dokumentu audytu. Zakres projektu określany jest na podstawie sporządzonego Dokumentu audytu. Niezależnie od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu min. 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu.
   
 • Czy instalacja OZE lub wymiana maszyn/urządzeń może być jedynym elementem inwestycji?
  Zakres projektu określany jest na podstawie sporządzonego Dokumentu audytu. Jeżeli z Dokumentu audytu wynika, że termomodernizacja budynku nie jest zasadna (np. budynek jest nowy lub niedawno wyremontowany i spełnia wszystkie normy/wymagania) to projekt może nie obejmować termomodernizacji budynku. W takiej sytuacji projekt może obejmować inne niż termomodernizacja elementy (np. wymiana maszyn/urządzeń na bardziej efektywne energetycznie lub zakup instalacji OZE wytwarzających energię wyłącznie na potrzeby wnioskodawcy), które będą zgodne z dokumentacją konkursową. Niezależnie od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu min. 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu.
   
 • Czy inwestycja może obejmować termomodernizację budynku oraz wymianę maszyn/urządzeń?
  Zakres projektu określany jest na podstawie sporządzonego Dokumentu audytu. Jeżeli z Dokumentu audytu wynika, że termomodernizacja budynku jest zasadna oraz występuje zasadność wymiany maszyn/urządzeń na bardziej efektywne energetycznie to takie wydatki mogą być zawarte we wniosku o dofinansowanie. Niezależnie od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu min. 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu.
   
 • Czy w ramach inwestycji możliwa jest budowa lub rozbudowa budynku lub jego części?
  Budowa lub rozbudowa budynku lub jego części jest wykluczona – w projekcie możliwy jest wyłącznie remont lub adaptacja istniejącego budynku w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej.
   
 • Czy inwestycja początkowa w postaci zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego jest wymagana w projekcie?
  Nie, inwestycja początkowa w postaci zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego jest wymagana w projekcie jest jedynie w sytuacji, w której ma on być objęty formą pomocy w postaci Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. W przypadku wnioskowania o wsparcie w ramach „Pomocy na ochronę środowiska” (sekcja 7 Rozporządzenia Komisji UE 651/2014) zgodność projektu z inwestycją początkową nie jest wymagana.
   
 • Czy istnieje maksymalna moc instalacji OZE, która może być nabyta w projekcie.
  Maksymalna moc instalacji OZE może wynosić 50 kW. Moc instalacji musi być powiązana z zapotrzebowaniem na energię wnioskodawcy – instalacja może produkować prąd wyłącznie na potrzeby wnioskodawcy.
   
 • Czy instalacja OZE może wytwarzać prąd na sprzedaż?
  Instalacja OZE może wytwarzać prąd wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy w wymiarze odpowiadającym zapotrzebowaniu procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Inwestycja związana z instalacją OZE nie może dotyczyć produkcji energii elektrycznej na sprzedaż. Dopuszczalna jest jednak sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii, przy czym należy pamiętać, że moc instalacji musi być dostosowana do faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię.

więcej>>>>>>>>

 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin