24/11/2023

Lubelskie dla branży medycznej

kilka wybranych planowanych konkursów

Działanie 2.3 Cyfrowe Lubelskie w ochronie zdrowia

 Dokumentacja konkursowa dostępna od: maja 2024 r.

Typy projektów:

1. Projekty z zakresu usług e-zdrowia oraz informatyzacji jednostek w sektorze ochrony zdrowia mające na celu zapewnienie interoperacyjności i integrację systemów informatycznych świadczeniodawców z centralną architekturą informatyczną e-zdrowia, w tym: wsparcie rozwoju elektronicznej dokumentacji medycznej, rozwiązań z zakresu telemedycyny, sztucznej inteligencji oraz cyfryzacji procesów back-office i rozwoju infrastruktury informatycznej służącej poprawie dojrzałości cyfrowej placówek medycznych.

2. Projekty z zakresu rozwoju cyberbezpieczeństwa, tj. wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów, o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji sektora publicznego w tym zaawansowanych kompetencji kadr z zakresu cyberbezpieczeństwa jako element projektów, realizowanych w ramach Działania 2.3.

Nabór wniosków: czerwiec 2024 r.- sierpień 2024 r.

 

Działanie 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia Nabór dedykowany wyłącznie POZ.

Dokumentacja konkursowa dostępna od: 25.01.2024 r..

1. Wdrożenie standardów dostępności w POZ w celu poprawy dostępności placówek POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym.

2. Rozwój POZ/AOS poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny, w celu poprawy dostępu do świadczeń, w tym przede wszystkim na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenach wiejskich.

3.Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej świadczonej w formie środowiskowej (w tym dziennej, domowej, paliatywnej i hospicyjnej) oraz środowiskowej opieki psychiatrycznej i Centrów Zdrowia Psychicznego poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny.

Nabór wniosków: 05.02.2024 r.- 29.03.2024 r.

 

Działanie 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia Nabór dedykowany wyłącznie AOS

11.03.2024 r.-10.05.2024 r.

2. Rozwój POZ/AOS poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny, w celu poprawy dostępu do świadczeń, w tym przede wszystkim na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenach wiejskich.

3. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej świadczonej w formie środowiskowej (w tym dziennej, domowej, paliatywnej i hospicyjnej) oraz środowiskowej opieki psychiatrycznej i Centrów Zdrowia Psychicznego poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny.

4. Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym pozaszpitalnej oraz poprawa dostępności do opieki jednego dnia poprzez budowę, przebudowę, modernizację i/lub wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny.

 

Działanie 8.5 Usługi społeczne

Dokumentacja konkursowa dostępna od: 31.01.2024 r.

1. Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych dotyczących profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Nabór wniosków: 08.02.2024r.-13.03.2024r.

 

Działanie 9.5 Ochrona środowiska pracy

Dokumentacja dostępna od: 25.01.2024 r.

1. Opracowanie i realizacja programów

a) profilaktycznych dotyczących chorób związanych ze środowiskiem pracy

b) rehabilitacyjnych dotyczących chorób związanych ze środowiskiem pracy

Nabór wniosków: 01.02.2024 r.- 25.03.2024 r.

Aplikować mogą:

−Instytucje ochrony zdrowia

−Instytucje nauki i edukacji

 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin