04/06/2024

Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji dla przedszkoli i szkół – w czerwcu rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - to nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków. W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów i różnego typu zajęć edukacyjnych, kulturalnych dla przedszkolaków. Przekażemy organom prowadzącym, instytutom badawczym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym w sumie na obie inicjatywy 70 mln zł.

„Podróże z klasą”
Nabór od 19.06, g. 10.00 do wyczerpania środków – kto pierwszy ten lepszy


Termin realizacji wycieczek: od września do 15 grudnia 2024r
Koszty kwalifikowalne: 
Przejazd, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie społeczne (łączny koszt wyżywienia i zakwaterowania – 250 zł/os.)
Nie jest wymagany wkład własny 
Dofinansowanie: od 20 do 50 tysięcy w zależności od czasu trwania wycieczki (2-5dni)
*Grupa wyjazdowa musi liczyć co najmniej 10 uczniów

Wnioskodawca może złożyć dla każdej szkoły, której jest organem prowadzącym:
1) dla szkoły podstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż trzy wnioski (w tym nie więcej niż jeden wniosek dla klas I-III, jeden wniosek dla klas IV-VI i jeden wniosek dla klas VII i VIII);
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków (w tym nie więcej niż dwa wnioski dla klas I-III, dwa wnioski dla klas IV-VI i dwa wnioski dla kas VII i VIII);
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż dziewięć wniosków (w tym nie więcej niż trzy wnioski dla klas I-III, trzy wnioski dla klas IV-VI i trzy wnioski dla klas VII i VIII);
2) dla szkoły ponadpodstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż dwa wnioski;
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski;
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków

We wniosku wnioskodawca musi wskazać w ramach organizowanej w trakcie roku  szkolnego wycieczki:
1) dwudniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne
2) trzydniowej – co najmniej trzy punkty edukacyjne
3) czterodniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne, 
4) pięciodniowej – co najmniej pięć punktów edukacyjnych, 
W ramach wycieczki w każdym dniu wycieczki należy zrealizować co najmniej jeden punkt edukacyjny. 

Obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie lub skorzystanie z oferty wybranych przez wnioskodawcę miejsc spośród:
1) muzeów;
2) galerii sztuki;
3) teatrów;
4) oper;
5) filharmonii;
6) centrów nauki;
7) skansenów;
8) innych instytucji kultury (działających na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz. U. z 2024 r. poz. 87).

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa

„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nowy program ministra od 26 czerwca 2024 r.
Nabór będzie trwał do 17 lipca 2024 r.

W ramach programu, zostaną przekazane środki finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O środki finansowe ubiegać mogą się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

Program będzie podzielony na moduły tematyczne:
Moduł 1 – ,,Odkrywcy świata”
- organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
- stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne;
- tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM;
- organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.
Moduł 2 – „Kultura dla przedszkola”:
- organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej;
- organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci;
- współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.
Moduł 3 – „Bezpieczne przedszkolaki”:
- organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy;
- przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu;
- tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.
Moduł 4 – „Świat w przedszkolu”:
- organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji;
- organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej;
- organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu
,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
„Kultura dla przedszkola” - od 20 tys. zł do 500 tys. zł
„Bezpieczne przedszkolaki” - od 20 tys. zł do 500 tys. zł
„Świat w przedszkolu” - od 20 tys. zł do 500 tys. zł.

Wiecej informacji wkrótce.. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin