02/07/2024

Dotacje dla branży hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura

na rozszerzenie lub zmianę profilu działalności podmiotów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 . Nabór 2 Start: 18.07.2024 Zakończenie: 20.08.2024

Start: 18.07.2024    Zakończenie: 20.08.2024.

Dla kogo::

  • O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.
  • musi mieć wolny limit pomocy de minimis.

Środki finansowe można przeznaczyć głównie na inwestycje związane z rozbudową bazy usługowej lub produkcyjnej, w tym zakup robotów budowlanych, maszyn i urządzeń. Dodatkowo, wsparcie obejmuje finansowanie działań związanych z „zieloną” transformacją, takie jak inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) czy odnawialne źródła energii (OZE). Ponadto, możliwe jest przeznaczenie środków na zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych, w tym specjalistycznego oprogramowania.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski, prowadzących działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, obejmujących następujące kody PKD:

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);

Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);

Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);

Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

 

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia: do 90% kosztów netto.

Maksymalna wartość netto inwestycji: 600 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 540 tys. PLN.

PREFERENCJE:

-dywersyfikacja oferty o nowe/udoskonalone produkty lub usługi
-gotowość formalno-prawna do realizacji projektu (posiadanie niezbędnych zgód, zezwoleń administracyjnych)
-krótki termin realizacji projektu, maksymalnie 1 rok od momentu otrzymana wsparcia


KONTAKT: 509217277

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin